Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji stanowi przejściowy etap pomiędzy zawarciem umowy, a wpisaniem jej do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym momencie spółka jest tzw. ułomną osobą prawną. Nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Spółka z o.o. w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, co umożliwia rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jeszcze przed uzyskaniem wpisu KRS.

Czy zawarta umowa może zostać zmieniona w trakcie występowania podmiotu jako „spółka z o.o. w organizacji”?

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji stanowi wyjątek od zasady, że zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników podejmowanej większością 2/3 głosów. Do skuteczności zmiany umowy wymagana jest jednomyślność wszystkich wspólników, a wprowadzona zmiana nie jest skutkiem powziętej uchwały, lecz zmiany samej umowy.