Zgłoszenie do KRS sprzedaży udziałów spółki

Dokonanie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie spółki oraz aktualizacją danych w KRS. Na złożenie dokumentacji zarząd ma zaledwie 7 dni od momentu przeprowadzenia transakcji.
Zgłoszenia dotyczącego zmiany składu wspólników należy dokonać posługując się formularzem KRS – Z3 i KRS – ZE. Wraz z tymi formularzami należy złożyć także obowiązkowe załączniki:

– listę wspólników, podpisaną przez wszystkich członków zarządu, uwzględniającą dokonane zmiany,
– umowę sprzedaży udziałów lub inny dokument potwierdzający zmianę w składzie wspólników lub zmianę w obejmowanych udziałach,
– oświadczenie, zawierające dane wspólnika, jeśli wszystkie udziały nabyła jedna osoba,
– potwierdzenie dokonania obowiązkowych opłat: za ogłoszenie w MSiG i opłata sądowa.

Koszt zgłoszenia zmiany w składzie wspólników wynosi 350 zł.
Warto jednak pamiętać, że do KRS zgłaszani są tylko Ci wspólnicy, którzy posiadają więcej niż 10% udziałów. Jeśli nabywający dokonał zakupu mniejszej liczby udziałów niż 10%, nie ma konieczności zgłaszania tego faktu do KRS.