ZAWIESZENIE – spółka akcyjna

ZAWIESZENIE CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Członek zarządu może zostać zawieszony przez pewien czas. Skutkuje to pozbawieniem go wykonywania czynności w spółce.

Zawieszenie to pozbawienie członka zarządu prowadzenia spraw spółki oraz reprezentowania jej.

Kto jest uprawniony do tej czynności?

Prawo do zawieszenia członka zarządu posiada rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. Zawieszenie musi jednak być uzasadnione poważnymi powodami.

Okoliczności zawieszenia

  • obiektywne – sytuacja, kiedy niemożliwe jest sprawowanie funkcji przez pewien czas ( wyjazd poza siedzibe spółki, choroba )
  • subiektywny – negatywna ocena pewnych okoliczności, które wpływają na sprawowanie mandatu przez członka zarządu( podejrzenie prowadzenia działalności szkodliwej dla spółki lub konkurencyjnej)

 

Z racji, że zawieszenie nie jest na zawsze, tylko na pewien czas, to okres zawieszenia powinien być określony w uchwale. Jeśli ustały powody, dla których dany członek zarządu był zawieszony, to organ zawieszający ma obowiązek przywrócić go do dokonywania czynności.

Zawieszenie odbywa się poprzez:

  • uchwałę walnego zgromadzenia
  • uchwałę rady nadzorczej

Kiedy uchwała jest nieważna?

  •  jeśli jest niezgodna z prawem lub statutem
  • w przypadku uchwał walnego zgromadzenia, jeśli szkodzi interesowi spółki
  • jeśli ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza
  • jeśli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami

W przypadku wystąpienia powyższych punktów zaskarżyć może zawieszony członek zarządu. Mimo tego, że nie ma prawa do czynności w spółce, nadal ma status członka zarządu.