WZÓR UMOWY SPÓŁKI CICHEJ

JAK WYGLĄDA UMOWA SPÓŁKI CICHEJ ?

Poniżej przedstawiam Ci wzór tej właśnie umowy.

UMOWA SPÓŁKI CICHEJ

Zawarta dnia  ………………….. (data)  w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:

1. ………………………….. (imię i nazwisko), synem …………………… (imię ojca) i …………………. (imię matki), zamieszkałym w………………… (adres), legitymującym się dowodem osobistym seria………….. (seria dowodu osobistego), numer……………………(numer dowodu osobistego),, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………..(nazwa działalności), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………..(nazwa organu), pod numerem…………………………….. nazywaną dalej PRZEDSIĘBIORCĄ
a
2 ……………………………….(imię i nazwisko), synem ……………………. (imię ojca) i ………………….. (imię matki), zamieszkałym w ……………………………… (adres), legitymującym się dowodem osobistym seria……………. (seria dowodu osobistego), numer …………………. (numer dowodu osobistego), nazywanym dalej WSPÓLNIKIEM
§1

Na mocy niniejszej umowy Wspólnik zobowiązuje się wnieść do przedsiębiorstwa należącego do Przedsiębiorcy wkład pieniężny w kwocie ……………………, oraz wkład rzeczowy w postaci……………….., którego wartość strony ustalają na kwotę ………………… zł.

§2

Wspólnik uczestniczy w zyskach Przedsiębiorcy w wysokości ……..% zysku netto, natomiast nie uczestniczy w stratach Przedsiębiorcy.

§3

 1. Zyski Przedsiębiorcy będą określane na koniec roku kalendarzowego.
 2. Wspólnikowi jego udział w zyskach wypacany będzie do dnia ………………… każdego roku.
 3. W pierwszym roku współpracy udział w zyskach Wspólnika będzie proporcjonalny do czasu trwania umowy.

§4

Wspólnik ma prawo do przeglądania ksiąg i i dokumentów Przedsiębiorcy, prowadzonych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

§5

 1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach niniejszej umowy. Do informowania się nawzajem o swoich posunięciach jak również zobowiązują się nie podejmować żadnych działań, które mogą przynieść szkodę lub utrudnić działalność gospodarczą każdej ze stron.
 2. Odpowiednie zobowiązania będą obowiązywać strony w okresie 2 lat od dnia rozwiązania umowy.

§6

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może w dowolnym czasie rozwiązać umowę za ………….miesięcznym wypowiedzeniem.
 2. W wypadku naruszenia przez którąś ze stron zakazu przewidzianego w §5 druga strona może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Umowa wygasa w wypadku:
  a)      Zgodnego porozumienia stron,
  b)      likwidacji lub zbycia przedsiębiorstwa przez Przedsiębiorcę,
  c)      niewypłacalności Przedsiębiorcy,
  d)     w razie śmierci, którejś ze stron

§7

1.      W wypadku rozwiązania umowy wspólnik ma prawo do zwrotu określonych w §1 składników majątku.
2.      Zwrot musi nastąpić najpóźniej 30 dni po rozwiązaniu umowy.

§8

Sądem właściwym do rozstrzygania spraw z niniejszej umowy będzie Sąd Rejonowy ………

§9

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy polskiego kodeksu cywilnego

§10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
PRZEDSIĘBIORCA                                                                                WSPÓLNIK

……………………………….                                                            …………………………..