WSPÓLNICY – SPÓŁKA CICHA

PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE CICHEJ

Do czego zobowiązuje się wspólnik cichy, a do czego jawny w spółce cichej? Wspólnik cichy ma obowiązek wnieść wkład gotówkowy, niepieniężny lub też w postaci pracy. Wspólnik jawny musi przedstawić drugiej stronie pełną dokumentację spółki oraz wypłacać mu sprawiedliwy udział w zyskach.

Prawa wspólnika cichego

 1.  prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa
 2. w przypadku, gdy wspólnik jawny nie podporządkowuje się umowie w związku z wypłacaniem zysków, wspólnik cichy ma prawo do dochodzenia zysku na drodze sądowej
 3. prawo wglądu do całej dokumentacji
 4. prawo otrzymać odpis bilansowy roczny
 5. w przypadku rozwiązania spółki, ma prawo do odszkodowania
 6. prawo do wypowiedzenia spółki na czas nieoznaczony (6 m-cy przed końcem roku obrotowego)

Obowiązki

 1.  wniesienie wkładu pieniężnego, niepieniężnego lub pracy
 2.  jeżeli nastąpią straty w przedsiębiorstwie, zatrzymanie wniesionego wkładu przez wspólnika cichego(do wartości umówionego wkładu)

Prawa wspólnika jawnego

 1. prawo do wkładu wspólnika cichego( w przypadku straty do zatrzymania części potrzebnej na pokrycie straty)

Obowiązki

 1.  udostępnienia całej dokumentacji spółki
 2. wypłacanie sprawiedliwego udziału w zyskach