WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI AKCYJNEJ

Walne zgromadzenie w spółce akcyjnej

Odbywa się ono w siedzibie spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje są notowane. Miejsce możne być określone przez statut. Dotyczy wszystkich spraw spółki m.in. osiągnięć oraz strat poniesionych w związku z prowadzeniem działalności.

 

Gdzie odbywają się walne zgromadzenia?

Miejscem zgromadzenia jest siedziba spółki lub miejscowość będąca siedzibą spółki, która prowadzi giełdę, na której akcje danej spółki są notowane. Sprawy nieobjęte w zakresie obrad zgromadzenia nie mogą powziąć uchwały. Wyjątek jest wtedy, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu i nie został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw.

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej dzieli się na zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Ma na celu rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdanie finansowe(podział zysku lub pokrycie poniesionej straty).

Nadzwyczajne zwoływane jest w przypadkach określonych przez k.s.h., statut spółki lub jeśli wystąpi konieczność zwołania zgromadzenia.

 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SPÓŁCE AKCYJNEJ!