Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

Zysk, jaki osiągnięty został przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podzielony pomiędzy wspólników oraz wypłacony na ich rzecz w formie dywidendy. Od tego, jaka wysokość otrzymanej kwoty zostanie przekazana przedsiębiorcom zależy przede wszystkim stosunek liczby posiadanych przez nich udziałów. Istnieje pewne rozwiązanie, które może zmienić zasadę wypłacania udziałów.

Zrealizować go można na dwa sposoby:

– poprzez ustanowienie udziałów uprzywilejowanych
– poprzez przyznanie wspólnikom uprawnień osobistych

Stopień uprzywilejowania udziałów w zakresie dywidendy nie jest nieograniczony. Kwota dywidendy przypadającej na udział nie może przewyższać o więcej niż połowę kwoty przypadającej na udział nie uprzywilejowany.

Od tego, jak ważny udział będzie w zakresie dywidendy zależy nie sama kwota i jej zakres praw, a wspólnik. Możliwe jest więc posiadanie przez jednego wspólnika tak udziałów uprzywilejowanych, jak i nieuprzywilejowanych do wysokości dywidendy.

Pamiętać należy, że granice takiego uprzywilejowania ściśle zostały określone przepisami prawa. I tak, na udziały uprzywilejowane nie może przypadać więcej niż 150% dywidendy.