Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW

Najważniejszym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest zgromadzenie wspólników. To do niego należy podejmowanie istotnych spraw w firmie. Decyzje zgromadzenia zapadają w postaci uchwały.

Czym jest uchwała wspólników?
Uchwała wspólników zapada bezwzględną większością głosów. Czasem jednak zdarza się sytuacja, taka jak na przykład zmiana warunków umowy, gdzie potrzebne jest 2/3 głosów. W przypadku kiedy zamierza się zmienić przedmiot działalności decyzja musi zapaść większością 3/4 głosów.

Jak wygląda podjęcie uchwały?
Uchwała jest podjęta w czasie głosowania. Przeważnie jest ono jawne, jednak wspólnik może zażądać tajnego głosowania – np. w przypadku wyboru składu zarządu.

W sprawach dotyczących odpowiedzialności wspólnika wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką wspólnik ten głosować nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika.
Każdy wspólnik ma prawo wyznaczyć pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy na zgromadzeniu. Nie może być to członek zarządu spółki ani jej pracownik, a pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i dołączone po zgromadzeniu do księgi protokołów spółki.