Uchwała wspólników spółki z o.o.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁKACH! 

*****

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością głównym organem zarządzającym jest zgromadzenie wspólników. To ono podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania firmy.

Uchwała wspólników
Decyzje zgromadzenia wspólników zapadają w postaci uchwały, która zapada bezwzględną większością głosów.

Podjęcie uchwały w spółce z o.o.
Uchwała zostaje podjęta w czasie głosowania, które najczęściej jest jawne. Każdy wspólnik ma jednak możliwość zażądania tajnego głosowania.

W sprawach dotyczących odpowiedzialności wspólnika wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką wspólnik ten głosować nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika.
Każdy wspólnik ma prawo wyznaczyć pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy na zgromadzeniu. Nie może być to członek zarządu spółki ani jej pracownik, a pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i dołączone po zgromadzeniu do księgi protokołów spółki.