Pełnomocnik na Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o.

Jednym z podstawowych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uczestnictwo na Zgromadzeniu Wspólników. Co do zasady wspólnik nie ma obowiązku by w takim spotkaniu uczestniczyć, jednak notoryczne uchylanie się od tego może stanowić podstawę do wyłączenia wspólnika ze spółki.

W niektórych sytuacjach w Zgromadzeniu muszą uczestniczyć wszyscy wspólnicy np. podczas nieformalnego zgromadzenia. Co ważne, wspólnik nie musi osobiście realizować swojego uczestnictwa. Może do tego upoważnić odpowiednie osoby.

Kto zatem może zostać pełnomocnikiem w spółce z o.o.?

Wybór pełnomocnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych. Prawo cywilne nakazuje, aby osoba będąca pełnomocnikiem posiadała co najmniej ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych. W związku z tym może być to każda osoba, która ukończyła 13 rok życia.

Kodeks Spółek Handlowych z kolei przewiduje, iż pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników nie może być członek Zarządu oraz pracownik spółki.

Zgromadzenie wspólników – kiedy je zwołać?

Aby zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zwołane w sposób zgodny z prawem wówczas decyzja o jego zwołaniu musi zostać podjęta przez uprawniony do tego organ, a o jego odbyciu wspólnicy powinni zostać zawiadomieni w prawidłowy sposób i we właściwym terminie.

Zgromadzenie wspólników powinno zostać zwołane nie później niż dwa tygodnie przed dniem planowanego spotkania. W tej kwestii najistotniejsza jest data wysłania zaproszeń do udziału w zgromadzeniu. Znaczenia nie ma natomiast data podjęcia uchwały o zwołaniu zgromadzenia, jak również data w którym zaproszenie dotrze do wspólnika. Dopuszczalna jest również sytuacja w której zaproszenie nie dotrze do niego nawet przed dniem zgromadzenia.

Podczas obliczania terminu zgromadzenia należy być jednak bardzo ostrożnym. Trzeba podkreślić, że 2 tygodniowy termin musi upłynąć z końcem dnia, który potwierdza dzień planowanego zgromadzenia, a nie w dniu, w którym zgromadzenie ma się odbyć.

Call Now Button