Nieformalne zwołanie zgromadzenia wspólników

Przepisy prawa określają termin i sposób, w jaki należy poinformować wspólników o planowanym zwołaniu zgromadzenia. Najpóźniej na 2 tygodnie przed zgromadzeniem należy rozesłać do wspólników zaproszenie z informacją o terminie, miejscu i porządku obrad,
Zdarzają się jednak sytuacje, w których pojawia się potrzeba niespodziewanego zorganizowania spotkania udziałowców. Przykładem takiej sytuacji jest nagła konieczność uzyskania pozwolenia na dokonanie jakiejś prostej czynności prawnej przez spółkę.
Aby na takim spotkaniu było możliwe skuteczne podejmowanie uchwał, muszą zostać spełnione dwa warunki.

1. 100% FREKWENCJA

Aby zgromadzenie mogło obradować, muszą w nim uczestniczyć wspólnicy dysponujący wszystkimi udziałami w kapitale. Nie muszą oni stawić się osobiście, mogą w swoim zastępstwie oddelegować pełnomocników.

2. BRAK SPRZECIWU

Jeśli uchwały mają być skuteczne, żaden ze wspólników nie zgłosi swojego sprzeciwu co do samego terminu czy sposobu zwołania zgromadzenia. Dodatkowo wspólnicy nie mogą zgłosić sprzeciwu co do porządku obrad lub jego części czyli nawet jednej, konkretnej uchwały.

Uchylenie lub zaskarżenie uchwały – kto ma do takiej czynności prawo i kiedy?

Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółce akcyjnej wystąpić może sytuacja, w wyniku której stwierdzona została nieważność uchwały. W takiej sytuacji dokument może zostać uchylony/odwołany, jeżeli:

  • sprzeczny jest z umową spółki
  • sprzeczny jest z obyczajami
  • godzi w interesy przedsiębiorstwa

Wszelkie dokumenty i uchwały muszą posiadać rzetelną i wiarygodną treść, aby nie naruszyć norm uczciwości, jakie panują pomiędzy przedsiębiorcami. Uchwała, której celem jest pokrzywdzenie wspólnika, może w rezultacie wpłynąć na interes indywidualny osoby. Kodeks Spółek Handlowych wprowadza zamknięty katalog podmiotów, jakie uprawnione są do wniesienia powództwa o unieważnienie dokumentu. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych uprawnienie przedmiotowe przysługuje zarządowi, wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale lub bezzasadnie niedopuszczony został do udziału w zgromadzeniu, a także jeżeli nie uczestniczył w zebraniu z powodu jego wadliwego zwołania. Zaskarżona uchwała pozostaje wciąż w obrocie, jednak do czasu uprawomocnienia wyroku, w którym sąd uchwałę uchylił. Decyzja odnosi swoje skutki zarówno pomiędzy spółką i jej wspólnikami, ale także pomiędzy firmą a członkami organów.

Czy wspólnik może udzielić pełnomocnictwa?

Czasami zdarzyć się może sytuacja, w wyniku której jeden ze wspólników działalności gospodarczej nie może stawić się na zgromadzeniu. Niektóre formy spotkań wymagają jednak obecności każdej osoby zaproszonej. W związku z tym, rozwiązaniem może być udzielenie pełnomocnictwa komuś innemu.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z prawem nie zawsze musi osobiście uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników. Udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej jest w niektórych sytuacjach dozwolone.

Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wybrana przez wspólnika, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za wyjątkiem członka zarządu lub pracownika danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoba, której wspólnik powierzył pełnomocnictwo może być uprawniona do uczestniczenia w zgromadzeniu oraz głosowania nad wybranymi uchwałami, jeżeli została taka zgoda podjęta. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej pod dodatkowym rygorem nieważności, a następnie umieszczone w księdze protokołów.

Call Now Button