Jakie prawa przysługują wspólnikowi w spółce?

Znaczna większość osób zakładających swoje spółki z o.o. skupia się w głównej mierze na obowiązkach, które spoczywają na wspólnikach np. wniesieniu wkładów. Posiadanie udziałów w danej spółce wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uregulowania wspomnianych już wkładów i na tym może, ale oczywiście nie musi zakończyć się zakres obowiązków, jakie wspólnik posiada wobec firmy. Prócz tego w umowie spółki można również nadać wspólnikom inne obowiązki.

Z pewnością wszyscy wspólnicy większą uwagę przywiązują do praw, które im przysługują, a są to:
– prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (każdy wspólnik ma prawo, aby zawsze i wszędzie przyjść na spotkanie wspólników i pozostali wspólnicy nie mają możliwości, aby go wyłączyć z uczestnictwa),
– prawo głosu (daje możliwość głosowania nad uchwałami, które dotyczą zarówno spółki, jak i jej wspólników),
– prawo indywidualnej kontroli (daje wspólnikowi możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów spółki),
– prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki przez sąd z poważnych przyczyn,
– prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd,
– prawo do zaskarżenia uchwał wspólników (jest stosowane, gdy powzięta uchwała jest niezgodna z przepisami obowiązującego prawa, bądź umową wspólników).

Pozostałymi prawami są prawa majątkowe i są to:
– prawo do dywidendy,
– prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
– prawo pierwszeństwa poboru.

Zatem zalecamy, aby każda osoba planująca założyć działalność w formie spółki z o.o., bądź zostać jej wspólnikiem – wcześniej zapoznała się z przysługującymi jej prawami, a także ciążącymi na niej obowiązkami.

Obowiązki właściciela spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prawną. Właściciele firm często wybierają ten podmiot, ponieważ kusi on swoją atrakcyjnością, głównie pod względem ograniczonej odpowiedzialności wspólników. To bardzo ważna kwestia, która nie naraża prywatnych majątków wspólników w przypadku upadłości spółki.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana w sposób tradycyjny oraz przez Internet.

Bardzo ważną kwestią zwiększającą szansę na sukces spółki jest to, aby wszystkie obowiązki księgowe, prawne oraz podatkowe były wykonywane rzetelnie oraz terminowo.

Do czego m.in. zobowiązani są właściciele spółek z o.o.?

– prowadzenia księgowości w formie pełnej;
– dokonywania rozliczeń podatkowych;
– stosowania się do zasad wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
– pokrycia udziałów w odpowiednim czasie;
– dokonywania dopłat w stosunku do udziału;

Zawartość wniosku rejestrowego spółki z o.o.

Jak zapewne wiesz, aby spółka z o.o. mogła rozpocząć swoją działalność, musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest pewnym rodzajem rejestru publicznego, którym zarządzają Sądy Rejonowe wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jednak, aby dokonać rejestracji, niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, w którym powinny znaleźć się dane takie, jak:
– nazwa zakładanej spółki z o.o.,
– siedziba oraz adres spółki,
– przedmiot prowadzonej działalności,
– wysokość wniesionego kapitału,
– imiona, nazwiska i adresy członków zarządu,
– sposób reprezentowania spółki przed urzędami,
– dane osobowe członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
– czas na jaki założona została spółka (nieobowiązkowo).

Jeżeli wniosek ten został uzupełniony, to należy również pamiętać o tym, aby dołączyć do niego następujące załączniki:
– KRS-W3, który jest wnioskiem głównym dotyczącym rejestracji spółki z o.o.,
– KRS-WE, który zawiera informacje na temat wspólników spółki z o.o.,
– KRS-WK, który zawiera informacje na temat organów spółki lub jej reprezentantów,
– KRS-WL, który zawiera informację na temat prokurentów,
– KRS-WM, który zawiera informacje o przedmiocie prowadzonej działalności.

Call Now Button