Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

Zysk, jaki osiągnięty został przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podzielony pomiędzy wspólników oraz wypłacony na ich rzecz w formie dywidendy. Od tego, jaka wysokość otrzymanej kwoty zostanie przekazana przedsiębiorcom zależy przede wszystkim stosunek liczby posiadanych przez nich udziałów. Istnieje pewne rozwiązanie, które może zmienić zasadę wypłacania udziałów.

Zrealizować go można na dwa sposoby:

– poprzez ustanowienie udziałów uprzywilejowanych
– poprzez przyznanie wspólnikom uprawnień osobistych

Stopień uprzywilejowania udziałów w zakresie dywidendy nie jest nieograniczony. Kwota dywidendy przypadającej na udział nie może przewyższać o więcej niż połowę kwoty przypadającej na udział nie uprzywilejowany.

Od tego, jak ważny udział będzie w zakresie dywidendy zależy nie sama kwota i jej zakres praw, a wspólnik. Możliwe jest więc posiadanie przez jednego wspólnika tak udziałów uprzywilejowanych, jak i nieuprzywilejowanych do wysokości dywidendy.

Pamiętać należy, że granice takiego uprzywilejowania ściśle zostały określone przepisami prawa. I tak, na udziały uprzywilejowane nie może przypadać więcej niż 150% dywidendy.

Rozwód a podział udziałów w spółce z o.o.

Większość przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki handlowej nie zdaje sobie sprawy z tego, jak istotny jest stan cywilny i ustrój majątkowy poszczególnych wspólników. W czasie trwania małżeństwa kwestia ta nie ma większego znaczenia, nabiera go dopiero w czasie rozwodu, któregoś z udziałowców.

Udziały nabyte w trakcie trwania małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego jeśli nie została zawarta tak zwana intercyza. Istnieją jedynie dwa wyjątki od tej reguły – jeśli wspólnik nabył udziału na drodze darowizny lub za środku pochodzące z majątku osobistego. W przypadku rozwodu udziały, tak samo jak inne składniki majątku małżonków podlegają podziałowi i nie ma pewności, że zostaną ona przyznane wspólnikowi. Sąd może przyznać wszystkie udziały współmałżonkowi, który nie jest wspólnikiem. W czasie rozwodu jednego ze wspólników udziałowcy tracą pływ na skład osobowy spółki, i o ile w przypadku dużych spółek może nie mieć to znaczenia, o tyle w małych firmach może to bardzo negatywnie wpłynąć na działalność danego podmiotu gospodarczego.

Sytuacji tej można jednak uniknąć jeśli w treści jej umowy zawrze się zapis wykluczający możliwość wstąpienia byłego małżonka wspólnika do spółki. Zapis ten gwarantuje, że w razie rozwodu ani wspólnik, ani spółka nie będą musieli w żaden sposób rozliczyć się z byłym współmałżonkiem.

Call Now Button