Czy warto zostać vatowcem?

Osoby decydujące się na otworzenie spółki bardzo często zastanawiają się, czy warto wpisać swoją działalność do rejestru VAT, a więc czy zostać płatnikiem podatku od towarów i usług.
Cóż, odpowiedź zależy przede wszystkim od tego, jaką formę przedsięwzięcia zamierzamy poprowadzić oraz jego aktywności.

Wpis do VAT-u jest niezwykle korzystny jeżeli planujemy duże i regularne inwestycje. Wówczas obniżamy je o 23% (wysokość podatku VAT) oraz 18% podatku dochodowego (jeżeli inwestycję zamieścimy w kosztach).
VAT będzie również bardzo opłacalny, jeżeli większość naszych klientów również jest płatnikami tego podatku. W przeciwnym razie staniemy się mało atrakcyjni pod względem ceny oferowanych przez nas towarów bądź usług.

Zasadniczą wadą podatku VAT są jego skomplikowane i trudne do zrozumienia przepisy. Ponadto zmiany, które weszły w życie 1. stycznia 2017 roku znacznie utrudniły uzyskanie wpisu do tego rejestru. Aktualnie przedsiębiorcy pragnący zostać podatnikami VAT-u muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nich wysokiej kaucji rejestracyjnej (od 20 000 zł do 200 000 zł), a nawet kategoryczną odmową.

Aktualizacja:

Na przestrzeni 2019 i 2020 w podatku VAT wprowadzono kilka zmian.

  1. Jeśli chodzi o rejestrację do VAT, to jest ona aktualnie bezpłatna, ale tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie chce otrzymać potwierdzenia.
  2. Wysokość podatku dochodowego zmniejszyła się z 18% do 17%.
  3. Rozpoczęto również walkę z oszustwami podatkowymi i od 2019 roku transakcje między kontrahentami stały się bezpieczniejsze ze względu na “Białą listę podatników”, która umożliwia zweryfikowanie podatnika VAT, z którym przedsiębiorca ma zamiar podjąć współpracę.

Likwidacja spółki

Czasem z powodów osobistych bądź ekonomicznych przedsiębiorcy są zobowiązani do likwidacji prowadzonej przez siebie działalności. Zakończenie działalności przez likwidację odnosi się do wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych.

Do likwidacji przedsiębiorstwa właścicieli bardzo często zmuszają zmiany przepisów dotyczących zasad funkcjonowania działalności, zbyt duża konkurencja bądź upływ czasu, który został przewidziany na funkcjonowanie spółki.

Przyczyny ekonomiczne zazwyczaj wymagają postępowania upadłościowego. Przesłankami do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność oraz moment, w którym zobowiązania przekraczają wartość majątku spółki.

Najprościej mówiąc likwidacja polega na stopniowym wygaszaniu spraw związanych ze spółką, ściąganiu wierzytelności, wypełnianiu jej zobowiązań i upłynnieniu jej majątku.

Likwidacja przeciętnie trwa kilka miesięcy, w skrajnych przypadkach zajmuje jednak nawet kilka lat. Ostatnim etapem likwidacji jest rozwiązanie spółki. Wówczas spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i przestaje prowadzić działalność.

Stoisz przed dylematem odnośnie tego czy sprzedać, czy zlikwidować działalność? Koniecznie przeczytaj o tym artykuł!

Członek zarządu spółki z o.o., a składki ZUS

Członkowie zarządu zgodnie z Kodeksem spółek handlowych powoływani oraz odwoływani są uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.
Co ważne, powołanie członka zarządu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy pomiędzy spółką, a członkiem zarządu stosunek ten może mieć charakter bardziej organizacyjny.
Obowiązek regulacji składek na ubezpieczenie społeczne posiada wspólnik spółki z o.o. pełniący funkcję członka zarządu na takich samych zasadach co osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie zarówno w akcie powołania, jak i zawarcia odpowiedniego stosunku pracy pomiędzy spółką, a członkami zarządu.
Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają pracownicy i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczeniu usług.
W zależności od tego w jakiej formie wypłacone są należności dla zarządu, czy na podstawie umowy o pracę bądź powołania, należy obliczyć w różny sposób zaliczkę na podatek dochodowy.

Call Now Button