Zgłoszenie uzupełniające po rejestracji spółki

Obecnie możliwa jest wyłącznie elektroniczna rejestracja spółek w KRS. Wszelkie procedury związane z uzyskaniem wpisu w rejestrze zostały zoptymalizowane i zautomatyzowane. Prawie wszystkie czynności związane z rozpoczynaniem prowadzenia działalności w formie spółki, można wykonać w systemie online – od sporządzenia umowy spółki, aż po uzyskanie dla niej numeru NIP czy REGON.
W kwestii ubiegania się o nadanie numeru identyfikacji podatkowej czy REGON sprawa jest prosta. Po otrzymaniu wpisu dane przekazywane są automatycznie do odpowiednich instytucji, które same generują numery.

Obowiązkiem, którego nie da się dopełnić “przy okazji” składania wniosku o rejestrację jest złożenie danych uzupełniających, w których podaje się następujące dane:

1. Dla Urzędu skarbowego:

 • skróconą nazwę spółki i jej dane kontaktowe,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adres miejsc prowadzenia działalności,
 • dane potwierdzające dokumentację rachunkową,
 • dane podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji rachunkowej,
 • miejsce przechowywania dokumentacji księgowej,
 • dane osobowe i kontaktowe oraz identyfikatory podatkowe wspólników.

2. Dla GUS:

 • dane kontaktowe
 • przewidywaną liczbę zatrudnianych pracowników,
 • ogólną powierzchnię gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
 • formę własności (na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału).

3. Dla ZUS:

 • skróconą nazwę spółki,
 • adres prowadzenia działalności i adres korespondencyjny,
 • datę powstania obowiązku płacenia składek ZUS,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • dane poszczególnych wspólników.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego – wymagane dokumenty

Zagraniczne przedsiębiorstwo ma możliwość utworzenia swojego oddziału na terenie Polski, wyłącznie w celu prowadzenia działalności w tym samym zakresie co poza jej granicami. Aby było to możliwe, konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Procedurę otwarcia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy rozpocząć od podjęcia odpowiedniej uchwały.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do KRS, wraz z:

– uwierzytelnionym tłumaczeniem odpisu z właściwego rejestru zagranicznej firmy,
– decyzją odpowiedniego organu zagranicznego przedsiębiorstwa o utworzeniu oddziału i miejscu gdzie będzie prowadził działalność,
– decyzja dotycząca osoby upoważnionej do reprezentacji,
-poświadczona notarialnie kopia umowy spółki oraz jej tłumaczenie przygotowane przez tłumacza przysięgłego,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu reprezentanta,
– dokument potwierdzający spełnienie zasady wzajemności, pomiędzy Polską a państwem zagranicznego przedsiębiorstwa.

Co oznacza, że spółka z o.o. jest „czysta”?

Wiele osób decydujących się na podjęcie prowadzenia własnej działalności odrzuca założenie spółki, ponieważ nadal jej procedura kojarzy się z długotrwałym procesem rejestracji. Warto tutaj zaznaczyć, że istnieje możliwość założenia spółki za pośrednictwem systemu S24. W tej sytuacji otrzymujemy podmiot po 24h, który posiada pełną dokumentację.

Istotnie należy podkreślić, że wielu przedsiębiorców stanowczo wybiera rozwiązanie jakim jest zakup gotowej spółki. Często podkreślają, że liczy się dla nich „czysta historia spółki” – co to oznacza?

Czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że:

 • nie podejmowała żadnej działalności
 • nie posiada długów
 • nie jest powiązana umowami z innymi podmiotami
 • nie posiada zobowiązań względem ZUS, US

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem w przypadku zakupu spółki jest zdecydowanie się na podmiot, który został założony przez doświadczonych specjalistów, a następnie czekał „uśpiony” na nabywcę.

Call Now Button