PSA a spółka z o.o. – co je łączy, a co dzieli?

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej już sama nazwa wskazuje, że charakteryzuje się prostotą i dotyczy to zarówno założenia, jak i następnie jej prowadzenia. Jak wiadomo do momentu wprowadzenia owej spółki, to spółka z o.o. cieszyła się mianem formy prowadzenia działalności, która jest dla przedsiębiorców najbardziej przychylna.

PSA a spółka z o.o. – kapitał w spółce

Prosta Spółka Akcyjna oferuje przedsiębiorcom luźne dysponowanie kapitałem własnym. Kapitał akcyjny P.S.A. nie jest stały i może podlegać pod różnego rodzaju modyfikacje. Jedna z jego części może również zostać zadysponowana na wypłatę dla akcjonariuszy. Z kolei w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał jest stały.

PSA a spółka z o.o. – zakładanie spółki

Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w prostej spółce akcyjnej możliwe jest jej założenie w każdym celu, który dopuszcza polskie prawo. Sposób założenia owych spółek także jest podobny, a mianowicie umowa w formie aktu notarialnego lub online, a nazwa może być dowolna.

PSA a spółka z o.o. – podstawowa różnica

Podstawową różnicą pomiędzy spółką z o.o., a PSA jest kwestia wkładów na pokrycie praw udziałowych. W spółce z o.o. wkład ten musi mieć zdolność bilansową, czyli konieczne jest wykazanie jego wartości w pieniądzu (nawet wówczas, gdy mowa o wkładach niepieniężnych). Wiążę się to z tym, iż polskie prawo nakazuje, aby w spółce z o.o. kapitał nie był niższy niż 5 000 zł, który jest niezbędny do tego, aby taka spółka mogła powstać. Z kolei w PSA nie ma takiego warunku, co automatycznie oznacza, iż nie stanowi on części kapitału akcyjnego.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani założeniem spółki z o.o., bądź prostej spółki akcyjnej – ZAPRASZAMY!

Zapoznaj się również z:
Rejestracja prostej spółki akcyjnej  – sprawdź jak powinna być prawidłowo przeprowadzona procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej.
Sposoby elektronicznej rejestracji spółki – przekonaj się o tym, że założenie spółki może być szybkie i przyjemne przy skorzystaniu z rejestracji spółki online.
Podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet – sprawdź dlaczego przydatny okazuje się podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet.

Rejestracja prostej spółki akcyjnej

Powrót do strony głównej

Już w lipcu została uruchomiona opcja rejestracji prostej spółki akcyjnej, z której mogą skorzystać osoby planujące prowadzenie własnej firmy. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą otworzyć biznes w branży IT, nowych technologii. Dlaczego? Prosta spółka akcyjna powstała z myślą o startupach – mówią o tym uproszczone procedury rejestracji, prowadzenia, a nawet likwidacji podmiotu. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma żadnych prawnych ograniczeń co do założycieli P.S.A.

Prosta spółka akcyjna wzbudza ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Nowy typ spółki kapitałowej funkcjonować będzie na uproszczonych zasadach, które mają zachęcić do zakładania firmy w Polsce.

Prosta spółka akcyjna w pigułce:
– możliwość przeprowadzenia procedury rejestracji online,
– pokrycie kapitału w formie pieniężnej lub niepieniężnej,
– kapitał na start w wysokości 1 zł,
– dowolność w zakresie kształtowania organów spółki,
– niskie koszty założenia oraz prowadzenia,
– uproszczone procedury przekształcenia oraz likwidacji podmiotu.

Istotnie należy zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ten sposób ewidencji księgowej dostarcza istotnych informacji umożliwiających bezpieczne zarządzanie podmiotem.

Elementy umowy spółki z o.o.

Przy zawiązywaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest sporządzenie umowy spółki, która zawierać będzie niezbędne elementy zgodne z Kodeksem Spółek Handlowych. Statut przedsiębiorstwa staje się skuteczny dopiero w momencie, w którym posiada wszystkie regulacje. Brak jakiegokolwiek z podpunktów skutkować może odmową wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda spółka, bez względu na jej formę prawną w umowie zawierać będzie nazwę firmy, siedzibę, przedmiot działalności, określony kapitał zakładowy oraz czas trwania. Przed udaniem się do notariusza w celu zawarcia umowy, wspólnicy powinni dokładnie uzgodnić elementy umowy spółki z o.o. oraz ich brzmienie.

Pierwszym i najważniejszym elementem statutu podmiotu gospodarczego jest firma. Nazwa, pod którą prowadzona będzie działalność odnosić się musi do przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z regulacjami prawnymi, sformułowanie firmy powinno odróżniać się od innych przedsiębiorstw oraz nie wprowadzać Klientów w błąd. Drugą i równie ważną kwestią jest przedmiot działalności. Podanie i określenie przez kody PKD głównego celu działalności, jest ważne nie tylko dla organów administracyjnych, ale także dla wspólników.

Elementem, bez którego firma nie może powstać jest kapitał zakładowy. Minimalna wartość kapitału, dopuszczalna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 tysięcy złotych. Kapitał zakładowy stanowi inaczej sumę wszystkich udziałów, które są w posiadaniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozostałymi kwestiami, które również znaleźć muszą swoje odniesienie w treści statutu przedsiębiorstwa to informacja o ilości udziałów, jakie przysługują wspólnikom oraz określona nominalna wartość udziału.

Wyżej wymienione elementy stanowią jedynie obowiązkowe podpunkty, jakie znaleźć się muszą we wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. W pozostałym zakresie umowa może zostać modyfikowana w dowolny sposób. Ponieważ w dużej mierze działalność i funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się właśnie na umowie, dlatego bardzo istotne jest wskazanie dokładnych zasad działania przedsiębiorstwa. W najważniejszym dokumencie firmy bardzo często określa się także zakres spraw, które wymagają uchwały zgromadzenia wspólników oraz jakie zasady funkcjonowania obowiązywać będą zarząd.

Kwestią, która może wprowadzać w zakłopotanie jest wybór formy umowy, w jaki ma zostać zawarta. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółka może zawrzeć statut w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca formularza. Różnica pomiędzy pierwszą, a drugą formą sporządzenia pisma polega głównie na tym, że tradycyjna wersja wymaga obecności notariusza. Wnioskodawcy w tym celu udają się do Kancelarii, która za dokonaniem opłaty pomaga w prawidłowym wypełnieniu i złożeniu dokumentu.

Alternatywnym i zarazem prostszym wyjściem jest tryb S24. Złożenie umowy do eKRS za pomocą Internetu znacznie przyspiesza całą procedurę oraz zwalnia z kosztów notarialnych. Od przyszłego właściciela działalności gospodarczej zależeć będzie forma, w jakiej sporządzi statut spółki.

Call Now Button