Oddział przedsiębiorcy zagranicznego – wymagane dokumenty

Zagraniczne przedsiębiorstwo ma możliwość utworzenia swojego oddziału na terenie Polski, wyłącznie w celu prowadzenia działalności w tym samym zakresie co poza jej granicami. Aby było to możliwe, konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Procedurę otwarcia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy rozpocząć od podjęcia odpowiedniej uchwały.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do KRS, wraz z:

– uwierzytelnionym tłumaczeniem odpisu z właściwego rejestru zagranicznej firmy,
– decyzją odpowiedniego organu zagranicznego przedsiębiorstwa o utworzeniu oddziału i miejscu gdzie będzie prowadził działalność,
– decyzja dotycząca osoby upoważnionej do reprezentacji,
-poświadczona notarialnie kopia umowy spółki oraz jej tłumaczenie przygotowane przez tłumacza przysięgłego,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu reprezentanta,
– dokument potwierdzający spełnienie zasady wzajemności, pomiędzy Polską a państwem zagranicznego przedsiębiorstwa.

Jak poradzić sobie z podwójnym opodatkowaniem w spółce z o.o?

W spółce z o.o. oraz w spółce akcyjnej można się spotkać z zjawiskiem podwójnego opodatkowania czyli obowiązkiem odprowadzania podatku od zysków spółki, osiągniętych w danym roku obrotowym oraz od dywidend wypłacanych wspólnikom, stanowiących ich dochód.

Podwójne opodatkowanie występujące w spółce z o.o. można zminimalizować! Jednym z uniwersalnych sposobów jest utworzenie spółki z o.o. komandytowej. To rozwiązanie na miarę każdego przedsiębiorstwa i w pełni legalne.

Kolejnymi z sposobów jest wynajem pomieszczeń, powierzenie obowiązków prezesa jednemu z wspólników, wykorzystywanie prywatnego auta do celów służbowych.

Wszystkim, którzy borykają się konsekwencjami podwójnego opodatkowania polecamy założenie spółki z o.o. komandytowej. Z chęcią pomożemy wszystkim w zakładaniu takiej spółki.

Aktualizacja

Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT. Z tego względu większość pomysłów na uniknięcie podwójnego opodatkowania stanie się nie skuteczna. Trwają poszukiwania patentów, które pozwoliłyby zachować jednokrotne opodatkowanie. Na ten moment rozwiązań nie ma, co oznacza, że od nowego roku przedsiębiorców czekają duże obciążenia finansowe.

Profil Zaufany ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest systemem informatycznym, który został stworzony, aby umożliwić użytkownikom załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. Portal nadzorowany jest przez Ministra Cyfryzacji, a jego usługodawcami są jednostki administracji publicznej.
Profil Zaufany ePUAP pozwala zastąpić elektroniczny podpis kwalifikowany przy przesyłaniu i odbieraniu wniosków, a w dodatku jest bezpłatny.

Jak założyć Profil Zaufany ePUAP?
Pierwszym krokiem jest rejestracja konta na ePUAP, następnie należy wypełnić i złożyć wniosek o utworzenie profilu, następnie należy go wysłać. Teraz zostało już tylko potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić udając się do urzędy z odpowiednio wypełnionym formularzem, lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

System ePUAP umożliwia komunikowanie się między:
– obywatelami a administracją,
– przedsiębiorcami a administracją,
– między jednostkami administracji publicznej

Call Now Button