Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową, a skutki podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy polskiego prawa może zostać przekształcona na spółkę osobową. Jakie skutki podatkowe będą się wiązać z takim działaniem?

Spółka z o.o. ulec może przekształceniu w inny podmiot prawa handlowego, czyli w spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz akcyjną. Modyfikacja następuje dopiero w momencie wpisu do rejestru, kiedy Sąd Rejestrowy wpisał spółkę przekształconą do rejestru.

Przekształcony podmiot po dokonaniu zmiany formy prawnej ze spółki z o.o. w osobowy musi opłacić podatek od całej wartości niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na kapitały inne, niż zakładowy.

Spółka osobowa, która powstała w wyniku przekształcenia podmiotu kapitałowego wstępuje w sposób automatyczny we wszelkie prawa i obowiązki przekształconej spółki. Nie obejmuje to jednak praw i obowiązków, które mieli wspólnicy podmiotu kapitałowego, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych. Nowo zawiązane przez przekształcenie przedsiębiorstwo zobowiązane jest także jako płatnik pobrać podatek PIT od dochodu wspólników.

LINIOWY PIT – spółka kapitałowa w spółkę osobową

ZMIANA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W SPÓŁKĘ OSOBOWĄ – PODATEK LINIOWY 19 %

Czy wspólnicy spółki z o.o. przekształconej w spółkę komandytową mają możliwość wybrania stawki liniowej 19% od przychodów ze spółki komandytowej? Przekształcenie spółki z o.o.  w spółkę komandytową, sprawia, że wspólnicy spółki z o.o. stają się wspólnikami powstałej spółki. Wiąże się to z możliwością wyboru formy opodatkowania.
Read more

Call Now Button