Określenie przedmiotu działalności gospodarczej

Czym jest PKD?

Każdy przyszły przedsiębiorca jest zobowiązany do określenia przedmiotu działalności gospodarczej – PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Poprzez PKD określamy zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej funkcjonujących w gospodarce narodowej. Każdy rodzaj działalności posiada swój własny kod.
PKD pozwala dokonywać statystyk, ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości przedsiębiorstw.

Kody służą do klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.
W jaki sposób określić PKD?

Po wyborze rodzaju działalności przedsiębiorca wybiera odpowiedni kod PKD, który można znaleźć w Internecie lub na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

Numery PKD

Polska Klasyfikacja Działalności – w skrócie PKD najczęściej wykorzystywana jest do celów statystycznych, jest to umownie przyjęty, uporządkowany hierarchicznie podział zbioru rodzajów działalności gospodarczej w Polsce

PKD dzieli się na 21 sekcji:

 • sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
 • sekcja B – górnictwo i wydobywanie,
 • sekcja C – przetwórstwo przemysłowe,
 • sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • sekcja E – dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
 • sekcja F – budownictwo,
 • sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • sekcja H – transport i gospodarka magazynowa,
 • sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • sekcja J – informacja i komunikacja,
 • sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • sekcja N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • sekcja P – edukacja,
 • sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • sekcja R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • sekcja S – pozostała działalność usługowa,
 • sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne.
Call Now Button