Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – jakie zmiany od 2019 roku?

Nowelizacja przepisów ma w założeniu usprawnić funkcjonowanie niektórych rodzajów spółek i wprowadzić uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Projekt zmienia szereg reguł w funkcjonowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku spółek osobowych:
– członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, a w skład zarządu mogą wchodzić także osoby trzecie,
– wypowiedzenie umowy przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki będzie odtąd zawsze dopuszczalne.

W przypadku spółek kapitałowych:
– zmiana umowy spółki z o.o. przed jej rejestracją wymagać będzie jednomyślności wszystkich wspólników,
– jeżeli w uchwale wspólników nie wskazano dnia dywidendy – to uznawany będzie dzień, w którym powzięta została uchwała,
– w sytuacji, gdy działalność z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk niższy niż przewidywano, to wspólnik będzie zmuszony zwrócić różnice między zyskiem, a wysokością otrzymanej zaliczki,
– uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym,
– przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową wymagać będzie zgody wszystkich komplementariuszy i komandytariuszy.

Spółka osobowa i spółka kapitałowa – podobieństwa i różnice

Kodeks spółek handlowych dzieli spółki w Polce na dwie podstawowe grupy, spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki osobowe:
-spółka jawna,
-spółka partnerska,
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe:
-spółka akcyjna,
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki osobowe są ułomnymi podmiotami prawnymi co oznacza, że szczególne przepisy przyznały im osobowość prawną, dzięki czemu mogą uczestniczyć w obrocie prawnym. Mają zatem, prawo do nabywania we własnym imieniu własności nieruchomości, zaciągania zobowiązań, jak również pozywania i bycia pozywaną.
Spółki kapitałowe to pełne osoby prawne, dzięki czemu mogą dokonywać ważnych z punktu widzenia prawa czynności w obrocie gospodarczym, jednak dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS.

Spółkę osobową nie może utworzyć mniej niż dwóch wspólników, spółki kapitałowe natomiast mogą być jednoosobowe. W spółkach osobowych za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej nie jest możliwa zmiana składu wspólników, tymczasem w spółkach kapitałowych nie ma żadnych przeszkód by wprowadzić zmiany w tym składzie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę to w przypadku spółek osobowych ma ona charakter osobisty, a w kapitałowych odpowiedzialność wspólników dotyczy wyłącznie wniesionych wkładów.


Rejestracja Firm – zdecyduj się na pomoc specjalistów prawnych!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego biura w zakresie założenia oraz prowadzenia firmy. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie założenia firmy w S24 oraz PRS, a także JDG w CEIDG.

Oferta:

i wiele innych usług!

 

zakladanie-spolek-pomoc-kontakt

Call Now Button