NIP, REGON, KRS – to czego potrzebuje spółka

NUMERY WAŻNE W SPÓŁCE

Założenie każdej działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem NIP oraz REGON. Jeżeli jest to dodatkowo podmiot rejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskuje także numer KRS.

Każdy z nadanych numerów ma pewne, odrębne znacznie:

  • Numer NIP ma zastosowanie w celach podatkowych. Jest to dziesięciocyfrowy kod identyfikacji podatkowej, nadawany przez naczelnika Urzędu Skarbowego.
  • Numer REGON jest kodem, który nadaje się każdemu przedsiębiorcy, w celach statystycznych. Każdy podmiot posiadający REGON, figuruje w Rejestrze Gospodarki Narodowej.
  • Numer KRS nadawany jest każdej jednostce gospodarczej podlegającej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umożliwia on identyfikację jednostki gospodarczej, a więc także w pewien sposób chroni interesy.

Nadanie numeru NIP potwierdzisz odpisem z KRS. Często zdarza się, że kontrahenci spółki żądają przedstawienia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP. Zgodnie z ustawą potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, jest ujawnienie tego numeru w KRS.

Potwierdzeniem nadania numeru REGON jest natomiast wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej, znajdującej się na stronie internetowej GUS. Zgodnie z ustawą, udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze podmiotów.

 

Upadłość spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest jednym z częściej wybieranych form prawnych przez osoby, które decydują się na otworzenie własnego biznesu. Ograniczona odpowiedzialność sprawia, że nie muszą oni obawiać się o prywatny majątek podczas problemów finansowych spółki.
Spółka odpowiada za zobowiązania jako podmiot.

Kiedy możemy mówić o niewypłacalności spółki?
Pierwszym czynnikiem określającym niewypłacalność spółki jest utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Drugim czynnikiem jest sytuacja, gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość majątku i stan ten utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące.

Obowiązkiem członków zarządu jest złożenie odpowiedniego wniosku o upadłość spółki. Dokument powinien zostać złożony do sądu w ciągu 30 dni od momentu pojawienia się stanu niewypłacalności spółki.

Uchwała wspólników spółki z o.o.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁKACH! 

*****

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością głównym organem zarządzającym jest zgromadzenie wspólników. To ono podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania firmy.

Uchwała wspólników
Decyzje zgromadzenia wspólników zapadają w postaci uchwały, która zapada bezwzględną większością głosów.

Podjęcie uchwały w spółce z o.o.
Uchwała zostaje podjęta w czasie głosowania, które najczęściej jest jawne. Każdy wspólnik ma jednak możliwość zażądania tajnego głosowania.

W sprawach dotyczących odpowiedzialności wspólnika wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką wspólnik ten głosować nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika.
Każdy wspólnik ma prawo wyznaczyć pełnomocnika, który będzie reprezentował jego interesy na zgromadzeniu. Nie może być to członek zarządu spółki ani jej pracownik, a pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie i dołączone po zgromadzeniu do księgi protokołów spółki.

Call Now Button