Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności, której charakterystyczną cechą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Jednak w dalszym ciągu wielu przedsiębiorców nie wie na czym polega owa ograniczona odpowiedzialność i jakich czynności dotyczy.

Organy spółki z o.o., a ich odpowiedzialność w spółce

Spółka z o.o. rozróżnia dwa podstawowe organy, które na swój sposób ponoszą odpowiedzialność za prowadzoną działalność spółki. Mowa o:
1. Zgromadzeniu wspólników, w którego skład wchodzą wspólnicy. Do ich zadań należy podejmowanie decyzji najważniejszych i strategicznych sprawach spółki.
2. Zarząd spółki, który swoje działania skupia na reprezentowaniu spółki na zewnątrz. Organ ten kieruje codziennymi sprawami spółki, zaciąga zobowiązania, podpisuje umowy w imieniu spółki oraz podejmuje decyzję w codziennej działalności.

Tym sposobem to na zarządzie spółki ciąży większa odpowiedzialność.

Zobowiązania spółki z o.o. w świetle prawa

Ważne jest to, aby mieć na uwadze fakt, iż za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada ona sama. Problem jednak pojawia się wówczas, gdy majątek spółki nie wystarczy na pokrycie długów. Zgodnie z art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych członkowie zarządu są odpowiedzialni za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciw spółce będzie bezskuteczna. W takiej sytuacji członkowie zarządu muszą za zobowiązania spółki odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem.

Kiedy wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki?

Istnieje jednak szansa, aby członkowie zarządu zostali zwolnieni od odpowiedzialności, nie musząc odpowiadać za długi spółki. Jak informuje nas art. 299 § 2 KSH zwolnienie od odpowiedzialności za długi niewypłacalnej spółki może nastąpić w dwóch poniżej wymienionych przypadkach:
1. Jeśli we właściwym terminie złoży wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, bądź wydane zostanie rozporządzenie o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, bądź o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

2. Wówczas, kiedy niezgłoszenie wniosku o upadłość danej jednostki nastąpiło bez winy członka zarządu.

3. Wówczas, kiedy pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł żadnej szkody.

 

 

Przeczytaj również o tym, dlaczego warto zdecydować się na prestiżowy adres w Warszawie!

 

 

zakladanie-spolek-pomoc-kontakt

PSA a spółka z o.o. – co je łączy, a co dzieli?

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej już sama nazwa wskazuje, że charakteryzuje się prostotą i dotyczy to zarówno założenia, jak i następnie jej prowadzenia. Jak wiadomo do momentu wprowadzenia owej spółki, to spółka z o.o. cieszyła się mianem formy prowadzenia działalności, która jest dla przedsiębiorców najbardziej przychylna.

PSA a spółka z o.o. – kapitał w spółce

Prosta Spółka Akcyjna oferuje przedsiębiorcom luźne dysponowanie kapitałem własnym. Kapitał akcyjny P.S.A. nie jest stały i może podlegać pod różnego rodzaju modyfikacje. Jedna z jego części może również zostać zadysponowana na wypłatę dla akcjonariuszy. Z kolei w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał jest stały.

PSA a spółka z o.o. – zakładanie spółki

Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w prostej spółce akcyjnej możliwe jest jej założenie w każdym celu, który dopuszcza polskie prawo. Sposób założenia owych spółek także jest podobny, a mianowicie umowa w formie aktu notarialnego lub online, a nazwa może być dowolna.

PSA a spółka z o.o. – podstawowa różnica

Podstawową różnicą pomiędzy spółką z o.o., a PSA jest kwestia wkładów na pokrycie praw udziałowych. W spółce z o.o. wkład ten musi mieć zdolność bilansową, czyli konieczne jest wykazanie jego wartości w pieniądzu (nawet wówczas, gdy mowa o wkładach niepieniężnych). Wiążę się to z tym, iż polskie prawo nakazuje, aby w spółce z o.o. kapitał nie był niższy niż 5 000 zł, który jest niezbędny do tego, aby taka spółka mogła powstać. Z kolei w PSA nie ma takiego warunku, co automatycznie oznacza, iż nie stanowi on części kapitału akcyjnego.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani założeniem spółki z o.o., bądź prostej spółki akcyjnej – ZAPRASZAMY!

Zapoznaj się również z:
Rejestracja prostej spółki akcyjnej  – sprawdź jak powinna być prawidłowo przeprowadzona procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej.
Sposoby elektronicznej rejestracji spółki – przekonaj się o tym, że założenie spółki może być szybkie i przyjemne przy skorzystaniu z rejestracji spółki online.
Podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet – sprawdź dlaczego przydatny okazuje się podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet.

Ryczałt w 2022 roku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uznawany za jedną z prostszych form na prowadzenie rozliczeń podatkowych. Polega on na tym, iż podatek w konkretnej ustalonej kwocie płaci się od przychodów, które nie zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Z kolei stawki podatku są uzależnione wyłącznie od rodzaju prowadzonej działalności.

Warto pamiętać o tym, iż nie każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z formy opodatkowania, którą jest ryczałt ewidencjonowany. Jest ona bowiem skierowana w głównej mierze do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, a także wspólników spółek cywilnych oraz spółek jawnych.

Ryczałt nie daje przedsiębiorcom możliwości odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania. Stąd przekonanie, że forma ta nie będzie korzystna dla przedsiębiorców, którzy w swoim biznesie posiadają niezbyt wysoką marżę. Z kolei w przypadkach, kiedy dochody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności przekroczą 1 mln złotych/rok, wówczas nadwyżka zostaje obciążona podatkiem w wysokości 4%.

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku zdecydują się na rozliczanie poprzez ryczałt, wysokość składki będzie uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia, które ustalane jest w ostatnim kwartale poprzedniego roku kalendarzowego, jak również od wysokości przychodów osiąganych w ciągu roku.

Call Now Button