Stowarzyszenie zwykłe

Funkcjonowanie stowarzyszenia regulowane jest przez ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Z dniem 20 maja 2016 roku liczba wymaganych założycieli została zmniejszona do 3.

Stowarzyszenie musi zostać zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostę.

Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej: jest tzw. „ułomną osobą prawną”.

Stowarzyszenia zwykłe mogą:
– we własnym imieniu nabywać prawa;
– zaciągać zobowiązania;
– pozywać;
– być pozywanymi;

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?
Założyciele, czyli co najmniej 3 osoby, zbierają się na spotkaniu (zebraniu) i decydują:
– o założeniu stowarzyszenia zwykłego
– o przyjęciu regulamin
– o wyborze przedstawiciela

Fakultatywnie ( jeżeli zawarte zostało to w regulaminie) na spotkaniu założycielskim można podjąć uchwały:
– o powołaniu komisji rewizyjnej
– o powołaniu zarządu

Nadzór nad stowarzyszeniami rejestrowanymi i zwykłymi pełni właściwy ze względu
na siedzibę stowarzyszenia starosta powiatu