SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE W SPÓŁCE Z O.O.

Sprawozdanie jest podsumowaniem wyniku prowadzenia działalności spółki w danym roku obrotowym oraz uzupełnieniem informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Kto sporządza sprawozdanie?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania ciąży na kierowniku spółki z o.o., czyli Zarządzie ( aktualnym na dzień sporządzenia sprawozdania ). Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania odbywa się podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników( sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego).

Co jeśli jest powołany nowy Zarząd?

Nowy Zarząd ma obowiązek przygotować sprawozdanie z działalności spółki obejmujący miniony rok obrotowy, nawet jeśli nie posiada informacji, co działo się wtedy ze spółką.

Członkowie Zarządu mają prawo domagać się od byłych członków Zarządu informacji na temat okresu, w którym osoby te sprawowały funkcje członka Zarządu. Poprzedni Zarząd ma prawo i obowiązek uczestniczyć w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, na którym podjęta zostanie uchwała zatwierdzająca sprawozdania.

Co powinno zawierać sprawozdanie?

Informacje dotyczące działań spółki w ostatnim roku obrotowym, o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, ocenę uzyskiwanych efektów, wskazanie i opis czynników zagrażających spółce.

Kiedy?

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników(6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego).  Powinno się  całkowite sprawozdanie złożyć do KRS w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia.

Co w przypadku niedopełnienia złożenia sprawozdania?

Jeśli nie złożymy sprawozdania w odpowiednim czasie we właściwym  sądzie rejestrowym, to możemy dostać kare grzywny lub ograniczenia wolności.