Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe i spółki kapitałowe. W spółkach osobowych podstawowy jest “kapitał” ludzki, w którego skład wchodzi doświadczenie, wiedza, umiejętności oraz kontakty. Spółki kapitałowe różnią się tym, że na pierwszy plan wysuwa się kapitał rzeczowy i pieniężny.

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. Ich tworzenie, funkcjonowanie, organizacje, rozwiązywanie, podział, przekształcanie oraz łączenie reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. W sprawach nieuregulowanych w powyższej ustawie stosuje się przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym. Umowa spółki handlowej zobowiązuje akcjonariuszy do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów(ewentualnie poprzez współdziałanie w inny sposób, określony w umowie lub statucie spółki).

Spółki osobowe a spółki kapitałowe

Spółki osobowe

W spółkach osobowych  majątkiem wspólników  jest wspólna praca jak i wkład pieniężny. Spółki te nie posiadają osobowości prawnej , charakteryzują się nieograniczoną osobistą odpowiedzialnością co najmniej jednego z jej wspólników. Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki. Każdy ze wspólników w zasadzie jest jej kierownikiem, ponieważ powodem był interes wspólny założycieli. Najczęściej zakres spółek obejmuje rolnictwo, gastronomię, handel detaliczny, budownictwo itp.

Spółki kapitałowe

Spółki te mają osobowość prawną, dlatego za zobowiązania odpowiadają własnym majątkiem, z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników. Motywem utworzenia spółki osobowej jest przede wszystkim praca z określoną osobą. Motywem utworzenia jest połączenie własnego kapitału z kapitałem innych osób. Głównym powodem założenia spółki w odróżnieniu od spółek osobowych jest interes gospodarczy. Wspólnicy tylko dostarczają kapitał. Nie ma tutaj mowy o osobistej więzi pomiędzy wspólnikami a spółką. Skład jest zmienny. Ryzykiem wspólników jest strata posiadanych akcji lub udziałów.