SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Szukasz wiadomości na temat spółki komandytowo-akcyjnej? Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej spółki? Tutaj znajdziesz wszystko czego szukasz. Jest to nowy typ spółki działający na rynku. Ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Łączy w sobie elementy spółki akcyjnej oraz spółki komandytowej.

Spółka komandytowo-akcyjna to nowy typ spółki. Jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Możemy w niej dostrzec zarówno cechy spółki akcyjnej jak i spółki komandytowej. Spółka ta jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiada jednak zdolność prawną. Oznacza to, że może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Zaufanie, ważna rzecz. Coś na temat wspólników.

Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale zdolność prawną.

W tej spółce rozróżniamy dwie kategorie wspólników. Są to  komplementariusze i akcjonariusze.

Kto jest kim?

Komplementariusz to wspólnik aktywny. Prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W związku z tym, że czynnie uczestniczy w kierowaniu spółką, jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest nieograniczona. Odpowiada on za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem wspólnie z pozostałymi komplementariuszami oraz ze spółką. Jego odpowiedzialność jest subsydiarna. Co to dokładnie oznacza? Chodzi tutaj o sytuacje, kiedy wierzyciel ma zająć jego majątek. Może on zrobić to tylko wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Akcjonariusz to wspólnik pasywny. W przeciwieństwie do komplementariusza, nie prowadzi spraw spółki, tylko ją reprezentuje jedynie jako pełnomocnik. Nie odpowiada za zobowiązania spółki wobec osób trzecich. Odpowiada on tylko w swoim imieniu, czyli za skutki dokonanej czynności prawnej przez siebie w takich przypadkach jak:

  1. dokona danej czynności nie ujawniając swojego pełnomocnictwa
  2. będzie reprezentował spółkę bez odpowiedniego zezwolenia lub przekroczy zakres swoich obowiązków
  3. w firmie tej spółki zostanie zamieszczone nazwisko lub nazwa firmy akcjonariusza.

Akcjonariuszem może zostać także komplementariusz tej spółki, pod wyjątkiem, że wniesie on wkład na pokrycie kapitału zakładowego. Jednak komplementariusz dalej posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.