SPÓŁKA CICHA

PO CO? DLA KOGO?  ISTOTA SPÓŁKI CICHEJ.

Spółka cicha polega na tym, że wspólnik cichy wnosi wkład do przedsiębiorstwa, ale nie ujawnia tego. Sprawy spółki są prowadzone przez przedsiębiorcę, który w całości kontroluje firmę. Spółka powstaje w wyniku umowy.

W spółce cichej wspólnik cichy, który dysponuje majątkiem rzeczowym lub finansowym, wnosi wkład na rzecz drugiego wspólnika-> jawnego, który prowadzi przedsiębiorstwo lub inną działalność we własnym imieniu. Korzyścią wspólnika cichego jest uczestnictwo w zyskach działalności, nie ujawniając się na zewnątrz. Nie ma on jednak praw do majątku spółki. Wspólnik cichy nie odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli. Ten rodzaj spółki jest odmianą umowy cywilnoprawnej dwóch stron. Spółki takie jak spółka cicha ograniczają się do istnienia małych lub ewentualnie średnich przedsiębiorstw.

Polskie prawo a spółka cicha

Spółka cicha nie jest uregulowana ani w kodeksie spółek handlowych ani w kodeksie cywilnym. Polskie prawo nie reguluje tego rodzaju działalności, ale też nie zabrania prowadzenia jej. Prawo cywilne pozwala na swobodę umów, a więc przedsiębiorca może powołać do życia spółkę cichą, poprzez zawarcie umowy.

Spółka cicha – umowa

Spółka cicha powstaje w chwili podpisania umowy. Na jej mocy wspólnik cichy wnosi wkład(finansowy lub rzeczowy) do przedsiębiorstwa, który wspólnik jawny prowadzi we własnym imieniu i na własny rachunek.

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej. Musi ona jasno określać prawa i obowiązki wspólników, udziały w zyskach, terminy lub sposoby tych wypłat.