SPÓŁKA AKCYJNA

SPÓŁKA W ORGANIZACJI

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która jest na drugim miejscu chętnie wybieranych spółek przez przedsiębiorców. Przybliżmy dzisiaj pojęcie „spółki akcyjnej w organizacji”. Czym jest taka spółka? Czym ona się charakteryzuje?

Spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadają już wszystkie akcje, ale spółka nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółką w organizacji może być tylko spółka kapitałowa!

Wspólnicy spółki akcyjnej w organizacji:
* dokonanie wszelkich formalności związanych z zakładaniem spółki oraz zgłoszenie jej do KRS w terminie 6 miesięcy od chwili podpisania statutu spółki.
Spółka akcyjna w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Firma spółki
Biorąc pod uwagę fakt, że spółka akcyjna w organizacji nie posiada osobowości prawnej, to firma spółki powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

Kto ponosi odpowiedzialność?
Podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania spółki w organizacji jest ona sama a także osoby, które działały w jej imieniu.

Kto ponosi odpowiedzialność?
Spółka w organizacji reprezentowana jest przez wszystkich założycieli.