ROZWIĄZANIE SPÓŁKI JAWNEJ – PRZYCZYNY

POWODY, DLA KTÓRYCH SPÓŁKA JAWNA MOŻE PRZESTAĆ ISTNIEĆ

Kiedy można rozwiązać spółkę? Jakie są przypadki rozwiązania spółki?

Sytuacje powodujące rozwiązanie spółki jawnej:

  1. okoliczności opisane w umowie spółki (jeśli jednak pomimo tych okoliczności pozostali wspólnicy wyrażą zgodę na prowadzenie spółki, to spółka ta jest przedłużona na czas nieokreślony)
  2. decyzja wszystkich założycieli o zakończeniu działalności
  3. wystąpienie upadłości spółki
  4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości (jeśli jednak umowa spółki stanowi, że w takim przypadku spółka może funkcjonować, to spółka trwa nadal)
  5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela
  6. prawomocne orzeczenie sądu ( każdy wspólnik ma prawo z ważnego powodu żądać rozwiązania spółki przez sąd, jednak pozostali wspólnicy mogą zażądać, aby dany wspólnik został wyłączony ze spółki).