REGON

NUMER IDENTYFIKACYJNY

Regon jest to numer identyfikacyjny, który posiadają osoby fizyczne. Przypisuje się go tylko jeden raz w trakcie pierwszej rejestracji w rejestrze. Jest on źródłem ogólnej charakterystyki działających podmiotów. Daje on możliwość sporządzenia wykazu adresów tych podmiotów oraz jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej.

  1. REGON – Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  2. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze. Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli, po zlikwidowaniu działalności, podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.

WPIS, NADANIE NUMERU – potrzebne informacje

  1. nazwa firmy
  2. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwisko, imiona oraz numer PESEL
  3. NIP
  4. adres siedziby (os. fizyczna- miejsce zamieszkania)
  5. forma prawna prowadzonej działalności
  6. forma własności
  7. wykaz rodzajów działalności
  8. przewidywana liczba pracujących
  9. daty powstania, zawieszenia, zakończenia działalności
  10. forma dokonanej rejestracji podmiotu

Podmiotom wpisanym do rejestru nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Jeśli nastąpi sytuacja, że przedsiębiorca zostanie wykreślony z obrotu prowadzenia działalności, to numer ten jest przechowywany i nie wykorzystuje się go do identyfikacji innego podmiotu. Składa się on z 9 cyfr. Wszelkie zmiany, które zgłasza przedsiębiorca nie powodują nadania nowego numeru. ( WYJĄTEK! zmiana formy prawnej podmiotu -> skreślenie z rejestru oraz ponowny wpis z nadaniem nowego numeru).