PRZYCHÓD Z NIERUCHOMOŚCI – SPÓŁKA OSOBOWA

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY JAKO PRZYCHÓD

Środki obrotowe, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne nie stanowią źródła przychodu dla wspólnika. Określa to ustawa podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy wspólnik wnosi wkład w postaci nieruchomości ( np budynek), to nie jest to przychód z powstania nieodpłatnego zbycia nieruchomości.

Aport – wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej  na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności). Aportem mogą być m.in.  ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, patenty, a także przedsiębiorstwo jako całość.

Wniesienie aportu do spółki osobowej nie jest źródłem przychodów z kapitałów pieniężnych. Ustawa o PIT dotyczy tylko wnoszenia wkładu niepieniężnego do spółek posiadających osobowość prawną. Aport nieruchomości w spółce osobowej nie podlega 19 proc. podatkowi od dochodów kapitałowych.

Opodatkowanie dotyczy wniesienia środków trwałych do spółki kapitałowej (np. z o.o. lub spółki akcyjnej) w zamian za objęte udziały lub akcje. W tym przypadku podstawa opodatkowania to wartość nominalna tych udziałów lub akcji. Dochód opodatkowany to różnica między przychodem , a kosztami uzyskania przychodu (wydatki związane z nabyciem środka trwałego – odpisy amortyzacyjne).