Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową, a skutki podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy polskiego prawa może zostać przekształcona na spółkę osobową. Jakie skutki podatkowe będą się wiązać z takim działaniem?

Spółka z o.o. ulec może przekształceniu w inny podmiot prawa handlowego, czyli w spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz akcyjną. Modyfikacja następuje dopiero w momencie wpisu do rejestru, kiedy Sąd Rejestrowy wpisał spółkę przekształconą do rejestru.

Przekształcony podmiot po dokonaniu zmiany formy prawnej ze spółki z o.o. w osobowy musi opłacić podatek od całej wartości niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na kapitały inne, niż zakładowy.

Spółka osobowa, która powstała w wyniku przekształcenia podmiotu kapitałowego wstępuje w sposób automatyczny we wszelkie prawa i obowiązki przekształconej spółki. Nie obejmuje to jednak praw i obowiązków, które mieli wspólnicy podmiotu kapitałowego, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych. Nowo zawiązane przez przekształcenie przedsiębiorstwo zobowiązane jest także jako płatnik pobrać podatek PIT od dochodu wspólników.