Prokurent- kto może nim zostać i jakie ma uprawnienia

Kto może zostać prokurentem?

Zgodnie z przepisami prawnymi prokurentem może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli musi być pełnoletnia i nigdy w żaden sposób nie zostać ubezwłasnowolniona. Musimy więc pamiętać, że nie może być nim osoba prawna lub ułomna osoba prawna. Takie ograniczenia wynikają przede wszystkim  szerokiego zakresu kompetencji prokurenta oraz szczególnego zaufania, jakim przedsiębiorca powinien darzyć przedstawiciela.

Jakie uprawnienia ma prokurent?

Udzielając prokury przedsiębiorca upoważnia prokurenta do działania w zakresie wszelkich spraw sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurent może reprezentować firmę przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi, a także w kontaktach z innymi instytucjami.

Zakres prokurenta jest bardzo szeroki i podejmowane przez niego samodzielne czynności mogą wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dlatego powinniśmy dobrze zastanowić się przy wyborze przedstawiciela.

Należy jednak pamiętać, że prokurent w żaden sposób nie może ograniczać przedsiębiorcy lub jego zarządu. Pełnomocnik działa w niezależny sposób.

Prokurent – ograniczenie działania

Należy pamiętać, że prokura może ulec ograniczeniu wobec osób trzecich, jeśli przepis szczególny przewiduje takie ograniczenia. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym zakres prokury jest ograniczony w przypadku określonych czynności. Do takich należy:
– zbycie przedsiębiorstwa,
– dokonanie czynności prawnych,
– oddanie firmy do czasowego korzystania,
– zbycie i obciążenie nieruchomości będącej własności podmiotu gospodarczgo.