PROKURA

PROKURA

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnej. Może go udzielić każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do KRS. Prokura upoważnia do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem działalności. Pełnomocnictwo nie upoważnia do czynności zbywania i obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości (obowiązkowe pełnomocnictwo szczególne).

Ten rodzaj pełnomocnictwa nie może zostać przeniesiony na inną osobę. Prokurent ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do danej czynności.

PROKURA – RODZAJE

  1.  łączna – aby dokonać czynność prawną muszą współdziałać ze sobą wszyscy prokurenci.
  2. samodzielna – prokurent działa samodzielnie
  3. oddziałowa – zakres czynności prokurenta jest ograniczony

ISTOTA PROKURY

Powstanie

Powstaje ona z momentem, kiedy zostanie spisana pod rygorem nieważności. W spółkach osobowych, aby udzielić prokury potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników, którzy mają prawo prowadzić spółkę a w spółkach kapitałowych  – zgoda wszystkich członków zarządu.

Odwołanie

Oświadczenie jednego wspólnika lub członka zarządu (w zależności od spółki)

Wygaśnięcie

Pełnomocnictwo to wygasa na skutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru lub ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, przekształcenia przedsiębiorcy i wraz ze śmiercią prokurenta.