Prawo kontroli wspólnika

GOTOWE SPÓŁKI – ZAŁÓŻ Z NAMI BIZNES!
****

Wspólnik posiadający prawo kontroli ma możliwość wglądu do ksiąg i dokumentów spółki oraz sporządzania bilansu użytku lub żądania wyjaśnień od zarządu w jego kwestii. Zarząd zaś może odmówić wglądu do dokumentów spółki pod warunkiem, że istnieją podejrzenia o niewłaściwym wykorzystaniu informacji w sposób sprzeczny z interesem podmiotu.
Jeżeli wspólnik potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień od zarządu to może realizować to żądanie w formie pisemnej lub ustnej.

Nie ma możliwości, aby osoba, która posiada upoważnienie od wspólnika miała wgląd do dokumentacji spółki.

Prawo wspólnika powinno być realizowane w godzinach urzędowania spółki podejmowane przez niego działania zakłócają prawidłowe jej funkcjonowanie.