PIT – po przekształceniu spółki

BRAK OBOWIĄZKU ZAPŁATY PODATKU PIT W PRZYPADKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI

Jeśli nastąpi sytuacja przekształcenia się spółki w osobową spółkę handlową to obowiązek podatkowy  PIT nie ciąży na wspólnikach spółki. Spółka przekształcona ( płatnik) nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku od dochodów.

Nurtuje Cię pytanie: Jeżeli spółka z o.o. przekształci się w spółkę komandytową lub jawną, to czy niepodzielony zysk spółki podlega opodatkowaniu PIT oraz czy z momentem przekształcenia zysk ten jest u wspólników przychodem z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu PIT, od którego spółka będzie miała obowiązek pobrać zryczałtowany podatek?

 

A więc tak, w k.s.h  spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) ma prawo zostać przekształcona w inną spółkę handlową(spółkę przekształconą).

Jeśli nastąpi taka sytuacja, to spółka przekształcana zostaje spółką przekształconą z dniem wpisu do rejestru. Spółka przekształcana zostaje wykreślona z urzędu przez sąd rejestrowy. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przenoszone są na nią zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznana poprzedniej spółce, chyba że ustawa lub decyzja stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, którzy uczestniczą w przekształcaniu spółki, stają się wspólnikami spółki przekształconej. Prawa i obowiązki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę handlową przechodzą na przekształconą spółkę.

Co z majątkiem przekształcanej spółki?

Majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki powstałej. Następuje przeniesienie majątku spółki do obecnej. W przypadku spółki jawnej i komandytowej majątek spółki, a majątek wspólników jest odrębny.

PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zdarzenie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie pociąga za sobą żadnych obowiązków dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest to jednak likwidacja spółki przekształcanej, tylko proces mający na celu zmianę formy prawnej organizacji.

Zyski

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową sprawia, że niepodzielone zyski spółki przekształcanej staną się majątkiem spółki przekształconej, a także będą kapitałem rezerwowym tej spółki.