Organy spółki z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy, którymi są zgromadzenie wspólników, zarząd spółki, komisja rewizyjna i rada nadzorcza. Każdy organ w spółce pełni określone funkcje. Warto wiedzieć jakie zadania wykonują.

Zgromadzenie wspólników:

 • jest organem uchwałodawczym,
 • najważniejszy organ w spółce,
 • dokonuje wyboru członków pozostałych organów spółki,
 • decyduje o najważniejszych sprawach w spółce,
 • decyduje o rozwiązaniu spółki,
 • uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów.

Zarząd spółki:

 • jest organem wykonawczym,
 • składa się z przynajmniej jednego członka,
 • reprezentuje spółkę na zewnątrz,
 • prowadzi sprawy spółki,
 • wybierany przynajmniej na okres 1 roku.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna:

 • są organami nadzorczo-kontrolnymi,
 • sprawują nadzór nad działalnością spółki,
 • są to organy fakultatywne w określonych przypadkach.