ORGANY SPÓŁEK

ORGANY SPÓŁEK

Podmioty gospodarcze, które mają organizacyjno-prawną formę spółek kapitałowych współwłaściciele spółek nie prowadzą spraw przedsiębiorstwa, tylko powierzają je odpowiednim organom. Są nimi: zgromadzenie wspólników(spółka z o.o. lub walne zgromadzenie akcjonariuszy(spółka akcyjna) oraz rada nadzorcza, komisja rewizyjna i zarząd spółki.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością możemy wyróżnić zgromadzenie wspólników. Jest to organ mający największe uprawnienia. Na tych zebraniach zapadają wszystkie uchwały dotyczące spraw spółki.

Rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna powoływaną są zgodnie z wolą wspólników.

Obowiązki rady nadzorczej:

 • stały nadzór nad działalnością spółki
 • badanie bilansu oraz rachunku strat
 • badanie sprawozdania zarządu
 • badanie wniosków zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat

Rada nadzorcza składa się z co najmniej 3 osób.

Komisja rewizyjna– drugi organ kontrolny ( spółka z o.o.). Działa samodzielnie lub z radą nadzorczą (w zależności od umowy spółki).

Obowiązki:

 • wykonywanie nadzoru w zakresie badania bilansu, podziału zysku, pokrycia strat

Zarząd – organ zarządzający spółką. Składa się z jednej osoby lub większej ich liczby (zależy od umowy spółki). Członkowie zarządu ustalani są przez wspólników w drodze uchwały. Członkowie zarządu nie mogą szkodzić interesom spółki (pomoc interesom konkurencyjnym firmom).

Obowiązki:

 • reprezentowanie spółki na zewnątrz
 • bieżące prowadzenie spraw spółki
 • administrowanie spółką
 • zajmowanie się wszelkimi sprawami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa

ORGANY W SPÓŁCE AKCYJNEJ

Walne zgromadzenie– zgromadzenie akcjonariuszy

 • podejmuje uchwały w sprawie zarządzania bilansu i rachunku wyników
 • podejmuje decyzje zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa
 • zajmuje się sprawami zysku lub pokrycia strat