Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności, której charakterystyczną cechą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Jednak w dalszym ciągu wielu przedsiębiorców nie wie na czym polega owa ograniczona odpowiedzialność i jakich czynności dotyczy.

Organy spółki z o.o., a ich odpowiedzialność w spółce

Spółka z o.o. rozróżnia dwa podstawowe organy, które na swój sposób ponoszą odpowiedzialność za prowadzoną działalność spółki. Mowa o:
1. Zgromadzeniu wspólników, w którego skład wchodzą wspólnicy. Do ich zadań należy podejmowanie decyzji najważniejszych i strategicznych sprawach spółki.
2. Zarząd spółki, który swoje działania skupia na reprezentowaniu spółki na zewnątrz. Organ ten kieruje codziennymi sprawami spółki, zaciąga zobowiązania, podpisuje umowy w imieniu spółki oraz podejmuje decyzję w codziennej działalności.

Tym sposobem to na zarządzie spółki ciąży większa odpowiedzialność.

Zobowiązania spółki z o.o. w świetle prawa

Ważne jest to, aby mieć na uwadze fakt, iż za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada ona sama. Problem jednak pojawia się wówczas, gdy majątek spółki nie wystarczy na pokrycie długów. Zgodnie z art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych członkowie zarządu są odpowiedzialni za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciw spółce będzie bezskuteczna. W takiej sytuacji członkowie zarządu muszą za zobowiązania spółki odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem.

Kiedy wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki?

Istnieje jednak szansa, aby członkowie zarządu zostali zwolnieni od odpowiedzialności, nie musząc odpowiadać za długi spółki. Jak informuje nas art. 299 § 2 KSH zwolnienie od odpowiedzialności za długi niewypłacalnej spółki może nastąpić w dwóch poniżej wymienionych przypadkach:
1. Jeśli we właściwym terminie złoży wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, bądź wydane zostanie rozporządzenie o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, bądź o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

2. Wówczas, kiedy niezgłoszenie wniosku o upadłość danej jednostki nastąpiło bez winy członka zarządu.

3. Wówczas, kiedy pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł żadnej szkody.

 

 

Przeczytaj również o tym, dlaczego warto zdecydować się na prestiżowy adres w Warszawie!

 

 

zakladanie-spolek-pomoc-kontakt