Odejście wspólnika ze spółki komandytowej

Jeżeli umowa spółki komandytowej została zawarta na czas nieograniczony wówczas wspólnik może wypowiedzieć umowę na sześć miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego, chyba że umowa stanowi inaczej. Jako iż w większości przypadków rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym można założyć że do końca czerwca przedsiębiorca ma czas aby opuścić spółkę. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia pozostałym wspólnikom bądź wspólnikowi uprawnionemu do reprezentacji spółki.

Wypowiedzenie umowy przez wspólnika, jeżeli tak stanowi umowa może oznaczać koniec spółki, jednak wcale nie musi tak być. Decyzja o dalszym losie spółki musi zostać podjęta do końca terminu wypowiedzenia w przeciwnym razie przeprowadzona zostanie jej likwidacja.

Dodatkowo wspólnik może zdecydować się na przekazanie swoich praw i obowiązków osobie trzeciej, jeżeli w umowie została przewidziana taka możliwość i pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę.