Oddział przedsiębiorcy zagranicznego – wymagane dokumenty

Zagraniczne przedsiębiorstwo ma możliwość utworzenia swojego oddziału na terenie Polski, wyłącznie w celu prowadzenia działalności w tym samym zakresie co poza jej granicami. Aby było to możliwe, konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Procedurę otwarcia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy rozpocząć od podjęcia odpowiedniej uchwały.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do KRS, wraz z:

– uwierzytelnionym tłumaczeniem odpisu z właściwego rejestru zagranicznej firmy,
– decyzją odpowiedniego organu zagranicznego przedsiębiorstwa o utworzeniu oddziału i miejscu gdzie będzie prowadził działalność,
– decyzja dotycząca osoby upoważnionej do reprezentacji,
-poświadczona notarialnie kopia umowy spółki oraz jej tłumaczenie przygotowane przez tłumacza przysięgłego,
– poświadczony notarialnie wzór podpisu reprezentanta,
– dokument potwierdzający spełnienie zasady wzajemności, pomiędzy Polską a państwem zagranicznego przedsiębiorstwa.