Obowiązki majątkowe wspólnika spółki z o.o.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania w sposób ograniczony. Wspólnicy posiadają liczbę udziałów, która zobowiązuje ich do wypełniania obowiązków wobec spółki.

W wyniku wykonania obowiązku majątkowego dochodzi do bezpośrednich przesunięć majątkowych między wspólnikiem a spółką. Do obowiązków należą:
Obowiązek wniesienia wkładów – każdy wspólnik ma obowiązek wniesienia określonej wartości wkładów przewidzianej w umowie spółki
Obowiązek dokonywania świadczeń niepieniężnych – Wspólnik może zostać obciążony tym obowiązkiem tylko na mocy wyraźnego postanowienia umowy, która powinna jasno precyzować rodzaj i zakres świadczeń.
Obowiązek dokonania dopłat – Obowiązek ten może zostać nałożony na wspólników tylko na podstawie umowy spółki. Zgodnie ze wskazówką zamieszczoną w art. 177 k.s.h. wielkość dopłat powinna zostać oznaczona liczbowo w stosunku do udziałów przysługujących danemu wspólnikowi.
Obowiązek zwrotu nieuzasadnionych wypłat – Powinność ta wynika z art. 198 k.s.h i polega na zobowiązaniu wspólników do zwrotu bezpodstawnie otrzymanych od spółki wypłat.