Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – jakie zmiany od 2019 roku?

Nowelizacja przepisów ma w założeniu usprawnić funkcjonowanie niektórych rodzajów spółek i wprowadzić uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Projekt zmienia szereg reguł w funkcjonowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku spółek osobowych:
– członkiem zarządu w spółce partnerskiej musi być co najmniej jeden partner, a w skład zarządu mogą wchodzić także osoby trzecie,
– wypowiedzenie umowy przez komplementariusza i jego wystąpienie ze spółki będzie odtąd zawsze dopuszczalne.

W przypadku spółek kapitałowych:
– zmiana umowy spółki z o.o. przed jej rejestracją wymagać będzie jednomyślności wszystkich wspólników,
– jeżeli w uchwale wspólników nie wskazano dnia dywidendy – to uznawany będzie dzień, w którym powzięta została uchwała,
– w sytuacji, gdy działalność z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła zysk niższy niż przewidywano, to wspólnik będzie zmuszony zwrócić różnice między zyskiem, a wysokością otrzymanej zaliczki,
– uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym,
– przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową wymagać będzie zgody wszystkich komplementariuszy i komandytariuszy.