Majątek wspólników w spółce z o.o.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU

Cechą charakterystyczną spółki z o.o. jest to, że w przypadku zadłużenia spółki wierzyciel, nie ma prawa do egzekucji należności z majątku członków zarządu. Czy zawsze? Czy członkowie mogą się przed tym uchronić? 

Jednak są od tego pewne wyjątki, w których warto wspomnieć. Kiedy członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki? Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy egzekucja przeciwko spółce jest niemożliwa.
Kto odpowiada za zobowiązania? Odpowiedzialność ponoszona jest przez tych członków zarządu, za których „panowania” powstało zobowiązanie. Odpowiadają oni niezależnie od winy i spowodowania szkody ze strony wierzycieli.

Kiedy członka zarządu obowiązuje ochrona od egzekucji z majątku?

WARUNKI:

1. W terminie 2 tygodni od chwili powstania podstawy do ogłoszenia upadłości został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało postępowanie układowe.

2. W przypadku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości albo niewszczęcie postępowania układowego, takie postępowanie nastąpiło nie z winy członka zarządu.

3. Pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego, wierzyciel nie poniósł szkody. Czyli innymi słowy wierzyciel zostałby zaspokojony w wysokości wyższej, niż nastąpiło to wskutek zaniechania tego zgłoszenia.

Roszczenie wierzycieli przeciwko członkom zarządu za zobowiązania spółki z o.o. przedawnia się po 3 latach od jego powstania.