LIKWIDACJA SPÓŁKI JAWNEJ

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JAWNEJ

Postanowiłeś zakończyć swoją działalność w postaci spółki jawnej? Nie wiesz jak się do tego zabrać? Na czym polega likwidacja spółki jawnej?

Jeśli wystąpiła sytuacja, że chcesz rozwiązać spółkę, musisz przeprowadzić jej likwidację. Wyjątkiem jest fakt, ze wspólnicy chcą w inny sposób zakończyć funkcjonowanie spółki. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika lub ogłoszenie upadłości wspólnika, porozumienie w związku z zakończeniem działalności spółki wymaga zgody wierzyciela lub syndyka.

Podczas likwidacji do spółki stosowane są przepisy, które dotyczą spraw wewnętrznych i zewnętrznych spółki(wyjątek: przepisy stanowią inaczej lub celem likwidacji nie są stosunki wspólników) oraz zakazuje się konkurencji osobom będącym likwidatorami.

Sąd rejestrowy może na wniosek wspólnika ustanowić likwidatorami tylko niektórych spośród wspólników.

W jaki sposób przebiega likwidacja?

W sądzie rejestrowym należy zgłosić -> otwarcie likwidacji, dane dotyczące likwidatorów, sposób w jaki reprezentowali spółkę  i wszelkie zmiany w tym zakresie. Kto może dokonać zgłoszenia? Każdy likwidator. Zgłoszenie to musi zawierać notarialne wzory podpisów likwidatorów. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd oraz wykreślenie likwidatorów, którzy zostali odwołani następuje z urzędu.

Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem informacji “w likwidacji”.

Likwidatorzy powinni dokonać wszelkich formalności dokonanych z likwidacją spółki, tzn. zakończyć bieżące interesy spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić wszelkie zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury. W okresie likwidacji nie może być ustanowiona prokura.

Prokura– specjalny rodzaj pełnomocnictwa.

Likwidatorzy mają za zadanie zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.