ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK

POŁĄCZENIE SPÓŁEK Z PODATKOWEGO PUNKTU WIDZENIA

Łączenie spółek sprawia, że wszystkie prawa i obowiązki  z poprzednich spółek przechodzą na obecną. Jak zachowuje się podatek w stosunku do tych zmian?

Łączenie spółek prawa handlowego nastepuje poprzez:

  1. przeniesienie majątku spółki ( przejmowanej) na spółkę przejmującą
  2. zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi cały majątek z poprzednich spółek

Osoba prawna powstaje w wyniku łączenia się:

  1. spółek osobowych i kapitałowych
  2. osób prawnych
  3. osobowych spółek handlowych

Wstępuję ona we wszelkie prawa i obowiązki każdej z łączących się osób i spółek wynikające z przepisów prawa podatkowego

 

Skutki połączenia się spółek

Połączenie się spółek skutkuje obowiązkiem kontynuowania amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli podmioty łączą się ze sobą na podstawie przepisów k.s.h, to wartość początkowa środków trwałych oraz niematerialnych i prawnych jest ustalana w wysokości wartości początkowej.

Jeśli łączą się ze sobą spółki kapitałowe, następuję ciągłość amortyzacji podatkowej.

W sytuacji takiego połączenia, przepisy nakazują dokonywanie przez podmioty powstałe odpisów amortyzacyjnych poprzez kontynuacje metody amortyzacji, przyjętą przez połączony podmiot.

 

Zaległości podatkowe. Na kogo spada odpowiedzialność?

Połączenie spółek ciągnie za sobą odpowiedzialność za zaległości podatkowe. Osoby prawne i przejmujące oraz osoby prawne powstałe odpowiadają całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe osoby prawnie dzielonej.

Odpowiedzialność ogranicza się do wartości aktywów netto nabytych, wynikających z planu podziału.

 ZWIĄZKI SPÓŁEK. CO TO TAKIEGO?