KOMANDYTARIUSZ, KOMPLEMENTARIUSZ

PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

Spółka reprezentowana jest przez dwóch wspólników. Komplementariuszy i Komandytariuszy. Każdy z nich pełni określone obowiązki i posiada prawa, z których może skorzystać.

Wspólnicy mają swoje prawa, z których korzystają, ale też obowiązki do których muszą się dostosować.

KOMPLEMENTARIUSZ

 •  ma prawo do reprezentowania spraw spółki( czynności sądowe i pozasądowe spółki)
 •  ma możliwość prowadzenia spraw spółki
 • prawo reprezentowania nie ogranicza się wobec osób trzecich
 • jeśli chce wykonać czynność przekraczającą zakres zwykłych czynności, to wymagana jest zgoda komplementariuszy i komandytariuszy
 • w przypadku przekazania prowadzenia spraw spółki w ręce walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej, to komplementariusz nie ma prawa czynności z tym związanych
 • ma zakaz wszelkiej działalności działającej na szkodę spółki
 • nie może zajmować się sprawami konkurencji bez uprzedniej zgody wspólników
 • ma obowiązek wnieść wkład do spółki
 • w związku z powyższym punktem, ma prawo do udziału w zyskach spółki

 

KOMANDYTARIUSZ

 • reprezentowanie spółki wyłącznie w roli pełnomocnika
 • nie ma prawa oraz obowiązku prowadzenie spółki ( wyjątek! jeśli umowa stanowi inaczej)
 • wyraża zgodę na wykonanie przez komplementariuszy czynności, które przekraczają zakres zwykłych spraw spółki
 • ma obowiązek wnieść wkład do spółki (przeniesienie na spółkę określonych składników majątkowych)
 • ma prawo do udziału w zyskach spółki