KIEDY WYMAGANY JEST AKT NOTARIALNY?

AKT NOTARIALNY – OBOWIĄZEK JEGO SPORZĄDZENIA

Akt notarialny to forma dokumentów potwierdzająca wykonanie określonej czynności prawnej. Sporządza się go wtedy, gdy jest wymagany przez prawo lub żądają tego strony dokonujące czynności prawnej.

Akt notarialny to dokument, który jest potrzebny do sporządzenia wielu dokumentów. Oryginały nie są wydawane poza kancelarię, w której są one przechowywane. Stronom oraz innym osobom uprawnionym wydaje się wypisy aktu notarialnego. Jednak mają one taką samą moc jak oryginał. Wypis powinien być taki sam, słowo w słowo jak oryginał. Podpisuje go notariusz i opatruje pieczęcią. Jeśli wypis składa się z więcej niż jednego arkusza, to powinien być on połączony, ponumerowany, parafowany i spojony pieczęcią.

Dokumenty wymagające sporządzenia aktu notarialnego:

 1. umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości
 2. umowa przenosząca  własność
 3. umowa mająca na celu przedłużenie wieczystego użytkowania
 4. umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa wieczystego
 5. umowa przenosząca prawo wieczyste
 6. umowa w przypadku darowizny
 7. umowa o dział spadku, jeśli w jego skład wchodzi nieruchomość
 8. zrzeczenie się przez spadkobiercę dziedziczenia
 9. uchylenie powyższego zrzeczenia
 10. umowa spółki komandytowej, z o.o.
 11. statut spółki komandytowo- akcyjnej, akcyjnej
 12. umowa zbycia spółdzielczego prawa do lokalu
 13. istnieje także możliwość sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego