Kiedy nie można pełnić funkcji w spółkach kapitałowych?

Na naszej STRONIE GŁÓWNEJ znajdziesz wiele innych ciekawych informacji o spółkach!

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu nie ma może piastować funkcji jako członek zarządu bądź rady nadzorczej, ponieważ stwarza to realne zagrożenie dla obrotu gospodarczego. Najlepszym na to przykładem jest przypadek “Amber Gold”, którego prezes był objęty zakazem prowadzenia spółki kapitałowej. Niestety fakt ten został przez sądy przeoczony.

Przepisy mówią, iż :
„Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy”.

Skutki złamania powyższej zasady są następujące:
-powołanie takiej osoby uznaje się za nieważne,
-wygaśnięcie mandatu członka w momencie uprawomocnienia wyroku sądu,
-unieważnienie uchwał przyjętych za sprawą większości głosów, które przeszły dzięki głosowi osoby nieuprawnionej do danego stanowiska.