Elementy wniosku rejestracyjnego spółki z o.o.

Aby spółka z o.o. mogła zacząć funkcjonować, konieczne jest przeprowadzenie jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak, aby przeprowadzić ten proces, należy sporządzić wniosek rejestracyjny wraz z odpowiednimi załącznikami, do których zaliczają się:
– KRS-W3, a więc wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
– KRS-WE, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący wspólników danej spółki,
– KRS-WK, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący organów zakładanej spółki, bądź wspólników uprawnionych do jej reprezentacji,
– KRS-WL, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący prokurentów,
– KRS-WM, a więc załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu dotyczący podmiotu działalności.

Dodatkowo we wniosku rejestracyjnym należy umieścić informacje takie, jak:
– nazwę spółki z o.o.,
– siedzibę oraz adres spółki z o.o.,
– przedmiot działalności spółki z o.o.,
– wysokość kapitału zakładowego,
– określenie ilości udziałów posiadanych przez wspólników,
– dane osobowe członków zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej,
– sposób reprezentacji spółki z o.o.,
– czas trwania spółki.